Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
Vị trí 4D MAX4D Chẵn Lẻ MAX4D
 • Thứ
 • Kỳ
 • Giải thưởng
 • 30 Lần 60 Lần 90 Lần
 • Thứ:
  T3 T5 T7 Tất cả

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期

Thứ tự Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4
0 20 17 22 14
1 14 23 29 17
2 19 20 22 20
3 19 15 12 18
4 22 15 21 20
5 12 17 14 12
6 15 19 12 25
7 18 18 11 21
8 21 19 20 14
9 20 17 17 19

统计两个号码一起出现,或者3个号码一起出现的次数进行筛选。可筛选出现次数最多的 ,出现次数最少的,未出现过的

 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Giải nhất
 • Giải nhì
 • Giải ba
 • 1
 • 2020-11-26
 • B

  C C C L

 • A

  C L C L

  G

  C C C C

 • C

  C L L L

  D

  C C L L

  E

  C C L L

 • 2
 • 2020-11-24
 • C

  C C C L

 • G

  L C C C

  B

  L L L C

 • A

  L L L C

  D

  L C C L

  E

  C L C C

 • 3
 • 2020-11-21
 • A

  C L L C

 • E

  C L L C

  C

  C C C C

 • B

  C C L C

  D

  L C C C

  G

  L C C C

 • 4
 • 2020-11-19
 • E

  C C C L

 • B

  L L L L

  G

  L L L C

 • A

  L L C C

  C

  L C L C

  D

  C C L L

 • 5
 • 2020-11-17
 • A

  L L C C

 • G

  C C L L

  C

  C C L L

 • B

  L L L L

  D

  L L C L

  E

  C L L C

 • 6
 • 2020-11-14
 • B

  C C C L

 • G

  C L C L

  E

  C C C C

 • A

  L L L L

  C

  L C C C

  D

  L C C C

 • 7
 • 2020-11-12
 • G

  L C C L

 • A

  C L C L

  B

  C C L C

 • C

  L C L L

  D

  C C L L

  E

  C C C L

 • 8
 • 2020-11-10
 • D

  C L L L

 • E

  C C L L

  C

  C L C L

 • A

  L L L C

  B

  C L L L

  G

  L C L L

 • 9
 • 2020-11-07
 • A

  C L L L

 • B

  L L C C

  G

  C L C C

 • C

  C L C L

  D

  C C C C

  E

  L C L L

 • 10
 • 2020-11-05
 • G

  L C C C

 • A

  L C C C

  C

  C L C C

 • B

  L L C C

  D

  C C L C

  E

  L L C C

 • 11
 • 2020-11-03
 • G

  C L L C

 • A

  C C L C

  D

  C C C C

 • B

  C C C C

  C

  L C L L

  E

  C L L L

 • 12
 • 2020-10-31
 • C

  L L C C

 • G

  L C L L

  B

  C L L C

 • A

  C C C L

  D

  C C C C

  E

  C C L C

 • 13
 • 2020-10-29
 • C

  C C C C

 • B

  L C L L

  E

  C C L L

 • A

  L L C L

  D

  L L L L

  G

  C C C C

 • 14
 • 2020-10-27
 • B

  C L C C

 • A

  L C C C

  G

  C L C C

 • C

  C L L C

  D

  L C C L

  E

  C C C C

 • 15
 • 2020-10-24
 • A

  C L C L

 • G

  C L C C

  B

  C C L L

 • C

  L C L C

  D

  C L L L

  E

  L L C C

 • 16
 • 2020-10-22
 • B

  C L C L

 • D

  L L C C

  A

  C L C L

 • C

  C C C L

  E

  L C C L

  G

  C C C C

 • 17
 • 2020-10-20
 • C

  L C C C

 • A

  L L L C

  B

  C L L L

 • D

  C C C L

  E

  C L C L

  G

  L C C L

 • 18
 • 2020-10-17
 • A

  C C C C

 • E

  C L L L

  C

  L L L L

 • B

  C C L C

  D

  C C C C

  G

  L L C C

 • 19
 • 2020-10-15
 • A

  C L C C

 • B

  C C C L

  E

  L L L C

 • C

  C L C C

  D

  L L C C

  G

  C L C L

 • 20
 • 2020-10-13
 • E

  C C C L

 • B

  C L C C

  D

  C C C L

 • A

  L C L L

  C

  L C C L

  G

  L C C C

 • 21
 • 2020-10-10
 • C

  C L C C

 • A

  C C L L

  D

  C L C C

 • B

  C L C L

  E

  L L L L

  G

  L C C L

 • 22
 • 2020-10-08
 • E

  L C L L

 • B

  C C C L

  D

  L C C L

 • A

  C L L C

  C

  L C L C

  G

  C L C C

 • 23
 • 2020-10-06
 • G

  L L L C

 • D

  L C L C

  B

  C C C L

 • A

  L L L L

  C

  L L L C

  E

  L L L L

 • 24
 • 2020-10-03
 • G

  L L L L

 • D

  C L C L

  A

  C L L C

 • B

  C C C L

  C

  C L C L

  E

  C C L L

 • 25
 • 2020-10-01
 • G

  L L L C

 • C

  C L L C

  E

  L L L C

 • A

  C C C L

  B

  L L C C

  D

  L L C L

 • 26
 • 2020-09-29
 • D

  L L L L

 • E

  C C L L

  G

  L L L C

 • A

  C C L C

  B

  L L L L

  C

  C L C C

 • 27
 • 2020-09-26
 • A

  L C L C

 • C

  L C L C

  G

  C C C C

 • B

  L L C L

  D

  C C L L

  E

  L C L L

 • 28
 • 2020-09-24
 • A

  L C C C

 • D

  L C C L

  G

  L L C C

 • B

  C C C C

  C

  L L C L

  E

  L C L L

 • 29
 • 2020-09-22
 • B

  C C L C

 • A

  L C L C

  G

  L L L L

 • C

  L L L C

  D

  L L C C

  E

  L L L C

 • 30
 • 2020-09-19
 • C

  C L L C

 • E

  C L L C

  G

  L C C C

 • A

  L L L L

  B

  C C C C

  D

  L L C L

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử