Phòng chat
4
Phòng chat
Cài đặt
Âm thanh
Thành viên
Chế độ ban đêm
Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址
Quét mã Code để tải App
 • Chủ nhật ( Thái Bình )
 • Thứ 2 ( Hà Nội )
 • Thứ 3 ( Quảng Ninh )
 • Thứ 4 ( Bắc Ninh )
 • Thứ 5 ( Hà Nội )
 • Thứ 6 ( Hải Phòng )
 • Thứ 7 ( Nam Định )
Xổ Số Miền Bắc» Thứ 5» 2023-02-02

Hà Nội Thống kê

 • ĐB
  1. 6 0 7 5 5

 • G1
  1. 3 5 6 8 2

 • G2
  1. 2 9 9 3 4

  2. 6 3 5 2 7

 • G3
  1. 3 6 8 6 9

   7 9 1 8 7

  2. 9 3 2 5 4

   6 6 5 7 4

  3. 1 8 9 6 1

   5 1 1 3 8

 • G4
  1. 9 9 4 2

  2. 3 7 0 8

  3. 0 8 7 9

  4. 3 7 9 4

 • G5
  1. 1 3 0 0

   6 9 0 2

  2. 9 7 7 0

   1 7 3 0

  3. 4 0 3 4

   9 8 1 9

 • G6
  1. 1 0 4

  2. 6 0 6

  3. 6 1 9

 • G7
  1. 5 1

  2. 1 9

  3. 9 0

  4. 8 9

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu  
 • 0 8,0,2,4,6
 • 1 9,9,9
 • 2 7
 • 3 4,8,4,0
 • 4 2
 • 5 5,4,1
 • 6 9,1
 • 7 4,9,0
 • 8 2,7,9
 • 9 4,0
 •   Đuôi
 • 0,7,3,9 0
 • 6,5 1
 • 8,4,0 2
 • - 3
 • 3,5,7,9,3,0 4
 • 5 5
 • 0 6
 • 2,8 7
 • 3,0 8
 • 6,7,1,1,1,8 9

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 4» 2023-02-01

Bắc Ninh Thống kê

 • ĐB
  1. 3 4 8 3 8

 • G1
  1. 2 9 9 8 9

 • G2
  1. 6 4 2 8 5

  2. 6 5 9 3 8

 • G3
  1. 5 4 8 3 5

   4 0 2 9 2

  2. 9 4 6 4 8

   7 0 9 1 8

  3. 8 2 3 8 4

   0 1 0 6 2

 • G4
  1. 8 4 4 1

  2. 1 4 6 8

  3. 0 9 1 6

  4. 5 1 2 9

 • G5
  1. 6 4 6 3

   2 3 1 2

  2. 5 0 3 7

   3 1 6 5

  3. 7 1 8 4

   6 2 4 7

 • G6
  1. 0 4 2

  2. 0 7 6

  3. 7 0 9

 • G7
  1. 7 4

  2. 5 4

  3. 6 1

  4. 0 6

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu  
 • 0 9,6
 • 1 8,6,2
 • 2 9
 • 3 8,8,5,7
 • 4 8,1,7,2
 • 5 4
 • 6 2,8,3,5,1
 • 7 6,4
 • 8 9,5,4,4
 • 9 2
 •   Đuôi
 • - 0
 • 4,6 1
 • 9,6,1,4 2
 • 6 3
 • 8,8,7,5 4
 • 8,3,6 5
 • 1,7,0 6
 • 3,4 7
 • 3,3,4,1,6 8
 • 8,2,0 9

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 3» 2023-01-31

Quảng Ninh Thống kê

 • ĐB
  1. 3 0 0 6 1

 • G1
  1. 2 1 2 8 4

 • G2
  1. 9 5 2 0 1

  2. 1 8 9 5 9

 • G3
  1. 3 9 3 7 1

   2 2 0 3 6

  2. 8 5 8 2 3

   2 2 4 7 7

  3. 2 4 9 4 1

   1 8 7 0 9

 • G4
  1. 1 0 8 1

  2. 8 6 2 2

  3. 3 2 1 6

  4. 0 8 6 8

 • G5
  1. 8 9 0 8

   0 2 9 0

  2. 5 6 7 5

   6 4 2 1

  3. 3 7 5 7

   3 4 6 1

 • G6
  1. 9 4 0

  2. 3 1 5

  3. 0 5 5

 • G7
  1. 0 7

  2. 1 5

  3. 2 0

  4. 4 9

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu  
 • 0 1,9,8,7
 • 1 6,5,5
 • 2 3,2,1,0
 • 3 6
 • 4 1,0,9
 • 5 9,7,5
 • 6 1,8,1
 • 7 1,7,5
 • 8 4,1
 • 9 0
 •   Đuôi
 • 9,4,2 0
 • 6,0,7,4,8,2,6 1
 • 2 2
 • 2 3
 • 8 4
 • 7,1,5,1 5
 • 3,1 6
 • 7,5,0 7
 • 6,0 8
 • 5,0,4 9

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 2» 2023-01-30

Hà Nội Thống kê

 • ĐB
  1. 1 6 1 7 9

 • G1
  1. 1 2 1 9 8

 • G2
  1. 6 6 8 2 4

  2. 9 7 5 2 5

 • G3
  1. 7 6 8 2 9

   0 4 7 1 0

  2. 0 1 4 5 8

   9 3 8 4 6

  3. 0 0 6 7 8

   1 1 4 5 7

 • G4
  1. 3 4 4 0

  2. 5 6 3 7

  3. 9 6 1 2

  4. 9 4 9 5

 • G5
  1. 2 0 9 9

   7 1 8 9

  2. 6 9 6 4

   8 6 2 0

  3. 0 5 7 2

   3 3 9 1

 • G6
  1. 9 0 1

  2. 9 1 9

  3. 6 2 4

 • G7
  1. 9 6

  2. 6 5

  3. 0 3

  4. 7 0

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu  
 • 0 1,3
 • 1 0,2,9
 • 2 4,5,9,0,4
 • 3 7
 • 4 6,0
 • 5 8,7
 • 6 4,5
 • 7 9,8,2,0
 • 8 9
 • 9 8,5,9,1,6
 •   Đuôi
 • 1,4,2,7 0
 • 9,0 1
 • 1,7 2
 • 0 3
 • 2,6,2 4
 • 2,9,6 5
 • 4,9 6
 • 5,3 7
 • 9,5,7 8
 • 7,2,9,8,1 9

Xổ Số Miền Bắc» Chủ nhật» 2023-01-29

Thái Bình Thống kê

 • ĐB
  1. 7 6 4 7 9

 • G1
  1. 2 5 7 6 6

 • G2
  1. 7 2 1 9 4

  2. 1 1 0 3 4

 • G3
  1. 4 0 0 9 8

   6 1 5 8 4

  2. 2 9 0 0 6

   3 9 9 1 1

  3. 4 0 7 1 5

   2 4 8 5 6

 • G4
  1. 3 4 5 4

  2. 3 6 9 3

  3. 5 7 2 3

  4. 7 6 3 8

 • G5
  1. 5 8 4 2

   0 3 8 8

  2. 0 7 8 9

   1 3 2 7

  3. 9 5 3 4

   2 3 2 0

 • G6
  1. 1 3 4

  2. 5 4 8

  3. 5 7 1

 • G7
  1. 3 5

  2. 2 6

  3. 4 8

  4. 0 3

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu  
 • 0 6,3
 • 1 5,1
 • 2 3,7,0,6
 • 3 4,8,4,4,5
 • 4 2,8,8
 • 5 6,4
 • 6 6
 • 7 9,1
 • 8 4,9,8
 • 9 4,8,3
 •   Đuôi
 • 2 0
 • 1,7 1
 • 4 2
 • 9,2,0 3
 • 9,3,8,5,3,3 4
 • 1,3 5
 • 6,0,5,2 6
 • 2 7
 • 9,3,8,4,4 8
 • 7,8 9

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 7» 2023-01-28

Nam Định Thống kê

 • ĐB
  1. 8 7 2 1 9

 • G1
  1. 8 8 7 9 5

 • G2
  1. 6 1 8 8 7

  2. 7 1 8 7 0

 • G3
  1. 3 6 3 9 9

   4 8 1 4 4

  2. 9 9 1 7 6

   8 9 6 6 5

  3. 4 4 8 9 5

   8 3 7 8 1

 • G4
  1. 1 2 2 6

  2. 3 6 8 1

  3. 3 0 5 1

  4. 3 5 9 1

 • G5
  1. 1 3 6 8

   9 1 4 0

  2. 8 5 1 2

   8 9 7 4

  3. 0 6 1 3

   7 4 8 3

 • G6
  1. 3 1 3

  2. 1 0 4

  3. 4 3 6

 • G7
  1. 3 0

  2. 8 7

  3. 8 0

  4. 7 5

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu  
 • 0 4
 • 1 9,2,3,3
 • 2 6
 • 3 6,0
 • 4 4,0
 • 5 1
 • 6 5,8
 • 7 0,6,4,5
 • 8 7,1,1,3,7,0
 • 9 5,9,5,1
 •   Đuôi
 • 7,4,3,8 0
 • 8,8,5,9 1
 • 1 2
 • 1,8,1 3
 • 4,7,0 4
 • 9,9,6,7 5
 • 7,2,3 6
 • 8,8 7
 • 6 8
 • 1,9 9

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 6» 2023-01-27

Hải Phòng Thống kê

 • ĐB
  1. 7 2 8 5 9

 • G1
  1. 8 4 9 7 0

 • G2
  1. 2 2 9 4 8

  2. 2 7 9 0 5

 • G3
  1. 6 8 8 3 9

   1 6 6 7 5

  2. 7 2 1 5 1

   4 5 6 2 2

  3. 4 5 8 7 0

   3 0 6 8 3

 • G4
  1. 5 6 8 7

  2. 8 0 9 4

  3. 1 5 8 2

  4. 5 2 8 8

 • G5
  1. 9 2 8 9

   3 1 2 0

  2. 6 6 2 6

   7 5 0 8

  3. 4 6 5 2

   5 4 7 9

 • G6
  1. 1 6 6

  2. 1 0 1

  3. 4 6 3

 • G7
  1. 9 3

  2. 4 2

  3. 3 5

  4. 6 9

Tất cả

2 Số

3 Số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Đầu  
 • 0 5,8,1
 • 1 -
 • 2 2,6,0
 • 3 9,5
 • 4 8,2
 • 5 9,1,2
 • 6 6,3,9
 • 7 0,0,5,9
 • 8 3,7,2,8,9
 • 9 4,3
 •   Đuôi
 • 7,7,2 0
 • 5,0 1
 • 2,8,5,4 2
 • 8,6,9 3
 • 9 4
 • 0,7,3 5
 • 2,6 6
 • 8 7
 • 4,8,0 8
 • 5,3,8,7,6 9

 • Thông tin về kết quả xổ số Miền Bắc

  Xổ số Miền Bắc viết tắt là XSMB, còn được gọi với cái tên khác là xổ số truyền thống hay xổ số Thủ Đô. Đây là một loại hình trò chơi quay số có thưởng đã có từ rất lâu đời & vẫn còn duy trì hoạt

Xổ số Miền Bắc viết tắt là XSMB, còn được gọi với cái tên khác là xổ số truyền thống hay xổ số Thủ Đô. Đây là một loại hình trò chơi quay số có thưởng đã có từ rất lâu đời & vẫn còn duy trì hoạt động đến ngày nay.Kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất

Theo quy định thì chỉ có nhà nước mới được phát hành loại xổ số này và kết quả xổ số Miền Bắc (KQ XSMB) mỗi ngày đều được công khai minh bạch sau mỗi giờ quay thưởng.

Dưới đây là những thông tin chi tiết nhất về lịch quay thưởng, cơ cấu giải thưởng, cách dò kết quả XSMB –  “cha đẻ” của toàn bộ những tấm vé số mà chúng ta thấy ngày nay trên toàn quốc.

Khung giờ mở thưởng xổ số Miền Bắc

XSMB sẽ tổ chức quay số mở thưởng từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần tại Trường quay S4- Đài truyền hình VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời gian thực hiện quay bắt đầu từ 18h15’ và kết thúc vào khoảng 18h25.

Xổ số Miền Bắc hàng năm sẽ nghỉ 4 ngày tết âm lịch từ ngày 30 tháng chạp đến hết mùng 3 tháng giêng theo lịch âm, sẽ nằm vào khoảng cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 dương lịch tùy theo lịch dương từng năm.

Lịch quay các đài xổ số Miền Bắc

Xổ số Miền Bắc có 6 tỉnh thành tham gia luân phiên nhau quay thưởng mỗi ngày. Trong đó thủ đô Hà Nội được chọn thực hiện quay 2 lần vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, các tỉnh còn lại chỉ quay 1 ngày trong tuần.

Chi tiết lịch quay theo bảng dưới đây:

Thứ trong tuần
Mã tỉnh
Tỉnh/TP
Thời gian mở thưởng
Thứ 2
XSHN
Hà Nội
18h15'
Thứ 3
XSQN
Quảng Ninh
18h15'
Thứ 4
XSBN
Bắc Ninh
18h15'
Thứ 5
XSHN
Hà Nội
18h15'
Thứ 6
XSHP
Hải Phòng
18h15'
Thứ 7
XSND
Nam Định
18h15'
Chủ nhậtXSTB
Thái Bình
18h15'

Cơ cấu giải thưởng XSMB 

Mệnh giá niêm yết của vé số: 10.000vnđ/vé.

Tổng số lượng giải thưởng: 81.150 giải

Tổng giá trị giải thưởng: 7.500.000.000 vnd

Trường hợp vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ tiền các giải.

Hạng giải
Số lượng
Giá trị mỗi giải (vnđ)
Tổng giá trị giải thưởng(vnđ)
Giải đặc biệt
3
1.000.000.000
3.000.000.000
Giải phụ của giải đặc biệt
12
20.000.000
240.000.000
Giải nhất
15
10.000.000
150.000.000
Giải nhì
30
1.000.000
150.000.000
Giải ba
90
400.000
150.000.000
Giải tư
600
200.000
240.000.000
Giải năm
900
100.000
240.000.000
Giải năm
4.500
40.000
240.000.000
Giải bảy
60.000

2.400.000.000

*Thông tin bổ sung: Giải phụ của giải đặc biệt dành cho các vé trúng cả 5 số của giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu. 

Đổi thưởng

Nếu may mắn trúng giải bạn có thể ngay lập tức liên hệ với công ty xổ số kiến thiết của từng tỉnh để đổi thưởng.

Hướng dẫn cách dò KQXS Miền bắc hôm nay 

Ngày xưa chúng ta hay xem kết quả xổ số Miền Bắc trên tivi hoặc nghe radio nhưng bây giờ bạn có thể trực tiếp coi kqxs trên website 168xoso.com bằng máy tính hoặc trên các thiết bị di động.

Để tham gia vào trò chơi này bạn bắt buộc phải mua ít nhất 1 tấm vé số tại các đại lý hoặc người bán vé. Loại xổ số truyền thống hay loto tự chọn này có 5 số vì vậy bạn phải thực hiện thao tác đối chiếu các số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục & hàng đơn vị với bảng kết quả.

Cách dò số trên 168xoso

Cách 1:

Bạn vào trang chủ 168xoso.com tìm đến mục Dò Vé Số chọn các thông tin:

 • Ngày quay thưởng 
 • Đài quay thưởng 

Sau đó bạn nhập lần lượt 2 số cuối, 3 số cuối, 4 số cuối, 5 số của dãy số trên vé và nhấn tra cứu.

Nếu bảng kết quả xổ số có 1 trong các con số trên vé số của bạn thì bạn đã trúng thưởng xổ số và dò theo từng giải để nhận thưởng tại điểm đổi vé trúng

Cách 2: 

In vé dò số tại trang 168xoso sau đó tiền hành dò các số trên vé số của mình với bảng kết quả xổ số.

Lần lượt theo các giải nếu số trên vé của bạn trùng với số tại giải nào thì bạn trúng thưởng giải đó.

Bạn cũng có thể xem lại toàn bộ lịch sử KQXS Miền Bắc của những ngày trước đó trên 168xoso tại mục KQXS hoặc sử dụng các tiện ích thống kê/ soi cầu để có thêm thông tin về các số đã xổ thời gian trước.

Những thông tin thú vị về xổ số Miền Bắc

Ngược dòng lịch sử, mãi đến năm 1962 loại hình xổ số truyền thống này mới xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam & được đông đảo người chơi ở Miền Bắc đón nhận.

Vé số chính là những tờ giấy có in đầy đủ thông về giá cả, cách thức chơi nhận thưởng, những dãy số để tra cứu & được công ty xổ số trực thuộc nhà nước đóng con dấu mộc đỏ. Bạn chỉ có thể biết được KQXS Miền Bắc (MB) sau khi mua những tờ vé số này.

Nhìn chung phương pháp dò XSMB không có nhiều khác biệt so với Miền Nam & Miền Trung nhưng cơ cấu giải thưởng thì lớn hơn rất nhiều

Có thể bạn đã từng nghe qua ở đâu đó người ta hay nói câu khẩu hiệu quen thuộc của XSKT MB: Ích nước lợi nhà. Điều này hoàn toàn chính xác bởi vì tổng số tiền kiếm được trong ngày thông qua hình thức bán vé sẽ chi 1 phần cho những người trúng giải, phần còn lại sung vào công quỹ được dùng để làm các việc an sinh xã hội khác.

Trang chủ

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử