Chế độ ban đêm
Tiếng việt
  • Tiếng việt
  • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址
Quét mã Code để tải App

使用条款 使用条款(“条款”)约束您对 168XOSO 网站和任何相关网站(“网站”)的使用。您使用本 网站即表示您接受这些条款。
1.知识产权:
- 本网站包含的材料受版权法保护。您只能将本网站用于个人和非商业目的。除相关版权法允 许的范围外,您不得在本网站上使用,复制,修改,发送,存储,发布或分发资料,或创建未 经 168XOSO 书面同意,基于本网站资料的任何其他材料。 - 本网站包含的网站,产品,技术和流程可能受 168XOSO 或第三方拥有的其他知识产权的约 束。除本条规定的内容外,不授予此类知识产权许可。您对本网站的使用不得侵犯任何形式的 任何人的知识产权。
2.关于用户帐户(帐户):
- 注册帐户时,我们不要求您提供有关您的姓名,地址,电话号码,身份证号码的充分信息。 但是,如果以后存在风险和损失,我们只接受那些填写正确和完整信息的案例。丢失信息或虚 假信息的案件将无法解决。
3.客户信息
- 所有个人信息:客户将保密,不予披露。我们不会与任何其他第三方出售或交换此信息。
4.禁止的行为:
- 传播不健康的文化产品,内容与越南法律政策不符。
- 传播或欢呼任何活动干扰,破坏或渗透网站以及服务器系统的数据。
- 不要骚扰,诅咒,骚扰或对他人有任何文化缺陷(嘲笑,诋毁,歧视宗教,性别,种族)。
- 绝对不要讨论政治问题。
5.添加 - 编辑:
系统可能会在未经用户通知的情况下更改将来的使用条款。应定期审查隐私政策和使用条款!

Điều khoản sử dụng Những điều khoản sử dụng (“Điều Khoản”) quy định việc sử dụng của quý khách đối với trang web của 168XOSO và mọi trang web liên kết (“trang web”). Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này.
1. Quyền sở hữu trí tuệ:
– Tư liệu có trên trang web này được bảo vệ theo luật bản quyền. quý khách chỉ có thể sử dụng trang web này vào mục đích cá nhân và phi thương mại. Ngoại trừ trong chừng mực được cho phép theo luật bản quyền có liên quan, quý khách không được sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, gửi đi, lưu trữ, xuất bản hoặc phân phối tư liệu trên trang web này, hoặc tạo ra bất cứ tư liệu nào khác dựa trên tư liệu trên trang web này, khi chưa được 168XOSO chấp thuận bằng văn bản.
– Trang web, sản phẩm, công nghệ và các quy trình có trên trang web này có thể là đối tượng của các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu của 168XOSO hoặc các bên thứ ba.
Không có giấy phép nào được cấp đối với những quyền sở hữu trí tuệ đó ngoài nội dung được nêu trong Điều Khoản này. Việc sử dụng trang web này của quý khách không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai dưới mọi hình thức.
2. Về tài khoản sử dụng (account):
- Khi đăng ký tài khoản, chúng tôi không bắt buộc bạn phải cấp đầy đủ thông tin về tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, số CMND. Tuy nhiên khi có những rủi ro, mất mát sau này, chúng tôi chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết.
3. Thông tin khách hàng
- Mọi thông tin cá nhân: của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác.
4. Các hành vi bị cấm:
- Tuyên truyền văn hóa phẩm không lành mạnh, các nội dung không phù hợp với chính sách pháp luật việt nam.
- Truyền bá hay cỗ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của website cũng như hệ thống máy chủ.
- Không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hóa nào đối với người khác (nhạo báng, chê bái, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc ).
- Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề Chính trị.
5. Bổ sung - chỉnh sửa:
Hệ thống có thể thay đổi các điều khoản sử dụng trong tương lai mà không cần có sự thông báo với người dùng. Chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng cần được xem lại thường xuyên!

Trang chủ

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử