Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址

Quét mã Code để tải App

Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文
 • Chọn tỉnh thành
 • Ngày
 • Số ngày cầu chạy
  (MAX=3
 • (MAX=3

推荐成功两次的:这个是包括换位和可换位两种。即只要两个数字都出现,并且都出现的次数要大于等于2;
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Đầu 0 00
位置编号
 • 49,101
 • 101,49
01
位置编号
 • 101,36
 • 101,54
 • 101,40
02
位置编号
 • 101,38
03
位置编号
 • 91,14
 • 101,42
 • 101,75
04
位置编号
 • 101,21
05
位置编号
 • 49,44
08
位置编号
 • 49,96
09
位置编号
 • 101,102
Đầu 1 10
位置编号
 • 36,101
 • 54,101
 • 40,101
13
位置编号
 • 33,14
14
位置编号
 • 34,48
15
位置编号
 • 34,8
 • 36,44
 • 54,44
 • 34,45
 • 40,44
16
位置编号
 • 34,79
17
位置编号
 • 34,104
18
位置编号
 • 34,98
 • 36,96
 • 54,96
 • 34,18
 • 40,96
19
位置编号
 • 34,67
Đầu 2 20
位置编号
 • 38,101
23
位置编号
 • 63,14
 • 71,14
25
位置编号
 • 38,44
28
位置编号
 • 38,96
Đầu 3 30
位置编号
 • 14,91
 • 42,101
 • 75,101
31
位置编号
 • 14,33
32
位置编号
 • 14,63
 • 14,71
34
位置编号
 • 16,48
 • 42,20
 • 75,20
35
位置编号
 • 16,8
 • 42,44
 • 14,2
 • 16,45
 • 75,44
36
位置编号
 • 16,79
37
位置编号
 • 14,6
 • 14,19
 • 14,62
 • 14,99
 • 16,104
38
位置编号
 • 16,98
 • 42,96
 • 16,18
 • 75,96
39
位置编号
 • 16,67
Đầu 4 40
位置编号
 • 21,101
41
位置编号
 • 48,34
43
位置编号
 • 20,42
 • 48,16
 • 20,75
44
位置编号
 • 20,21
 • 21,20
45
位置编号
 • 21,44
46
位置编号
 • 21,87
 • 20,103
 • 21,35
48
位置编号
 • 21,26
 • 21,96
49
位置编号
 • 21,73
Đầu 5 50
位置编号
 • 44,49
51
位置编号
 • 8,34
 • 44,36
 • 44,54
 • 44,40
 • 45,34
52
位置编号
 • 44,38
53
位置编号
 • 8,16
 • 44,42
 • 2,14
 • 44,75
 • 45,16
54
位置编号
 • 44,21
56
位置编号
 • 93,103
 • 1,103
59
位置编号
 • 44,102
Đầu 6 61
位置编号
 • 79,34
63
位置编号
 • 79,16
64
位置编号
 • 87,21
 • 103,20
 • 35,21
65
位置编号
 • 103,93
 • 103,1
66
位置编号
 • 87,103
 • 103,87
 • 100,103
 • 103,100
 • 35,103
 • 103,35
67
位置编号
 • 79,6
 • 79,19
 • 79,62
 • 103,56
68
位置编号
 • 103,26
 • 79,23
69
位置编号
 • 103,73
 • 103,84
Đầu 7 71
位置编号
 • 104,34
73
位置编号
 • 6,14
 • 19,14
 • 62,14
 • 99,14
 • 104,16
76
位置编号
 • 6,79
 • 19,79
 • 56,103
 • 62,79
79
位置编号
 • 6,67
 • 19,67
 • 62,67
Đầu 8 80
位置编号
 • 96,49
81
位置编号
 • 98,34
 • 96,36
 • 96,54
 • 18,34
 • 96,40
82
位置编号
 • 96,38
83
位置编号
 • 96,42
 • 98,16
 • 18,16
 • 96,75
84
位置编号
 • 26,21
 • 96,21
86
位置编号
 • 26,103
 • 23,79
89
位置编号
 • 23,67
 • 96,102
Đầu 9 90
位置编号
 • 102,101
91
位置编号
 • 67,34
93
位置编号
 • 67,16
94
位置编号
 • 73,21
95
位置编号
 • 102,44
96
位置编号
 • 73,103
 • 84,103
97
位置编号
 • 67,6
 • 67,19
 • 67,62
98
位置编号
 • 67,23
 • 102,96

Cầu số được đề xuất theo cách thức

Menu

Thống kê

Cầu Loto

Quay thử