Chế độ ban đêm
Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • 中文

Quét mã vạch

để tải APP

越南彩下彩地址
Quét mã Code để tải App
 • Chọn tỉnh thành
 • Ngày
 • Số ngày cầu chạy
  (MAX=3
 • (MAX=3

推荐成功两次的:这个是包括换位和可换位两种。即只要两个数字都出现,并且都出现的次数要大于等于2;
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Đầu 0 02
位置编号
 • 35,93
03
位置编号
 • 35,100
 • 68,27
05
位置编号
 • 68,18
06
位置编号
 • 68,7
08
位置编号
 • 68,13
09
位置编号
 • 68,16
Đầu 1 11
位置编号
 • 67,94
 • 94,67
12
位置编号
 • 94,72
13
位置编号
 • 14,28
 • 83,71
 • 83,29
 • 41,37
14
位置编号
 • 83,2
16
位置编号
 • 95,6
 • 67,19
17
位置编号
 • 14,5
19
位置编号
 • 14,99
 • 67,26
Đầu 2 20
位置编号
 • 93,35
21
位置编号
 • 72,94
23
位置编号
 • 93,37
26
位置编号
 • 72,19
27
位置编号
 • 59,101
29
位置编号
 • 72,26
Đầu 3 30
位置编号
 • 100,35
 • 27,68
31
位置编号
 • 28,14
 • 71,83
 • 29,83
 • 37,41
32
位置编号
 • 37,93
33
位置编号
 • 37,100
 • 40,71
 • 71,40
 • 100,37
 • 29,40
 • 40,29
34
位置编号
 • 28,3
 • 37,30
35
位置编号
 • 28,50
36
位置编号
 • 27,11
 • 71,24
37
位置编号
 • 28,39
 • 28,57
 • 37,84
 • 37,91
38
位置编号
 • 40,79
 • 71,33
39
位置编号
 • 71,4
 • 29,4
Đầu 4 41
位置编号
 • 2,83
43
位置编号
 • 3,28
 • 30,37
45
位置编号
 • 23,50
47
位置编号
 • 3,5
 • 23,39
49
位置编号
 • 3,99
Đầu 5 50
位置编号
 • 18,68
53
位置编号
 • 50,28
54
位置编号
 • 50,23
56
位置编号
 • 18,11
57
位置编号
 • 50,5
59
位置编号
 • 50,99
Đầu 6 60
位置编号
 • 7,68
61
位置编号
 • 6,95
 • 19,67
62
位置编号
 • 19,72
63
位置编号
 • 11,27
 • 24,71
65
位置编号
 • 11,18
68
位置编号
 • 11,13
Đầu 7 71
位置编号
 • 5,14
72
位置编号
 • 101,59
73
位置编号
 • 39,28
 • 57,28
 • 84,37
 • 91,37
74
位置编号
 • 5,3
 • 39,23
75
位置编号
 • 5,50
77
位置编号
 • 5,39
 • 5,57
 • 39,5
 • 57,5
79
位置编号
 • 39,99
 • 57,99
Đầu 8 80
位置编号
 • 13,68
83
位置编号
 • 79,40
 • 33,71
86
位置编号
 • 13,11
89
位置编号
 • 79,4
Đầu 9 90
位置编号
 • 16,68
91
位置编号
 • 99,14
 • 26,67
92
位置编号
 • 26,72
93
位置编号
 • 4,71
 • 4,29
94
位置编号
 • 99,3
95
位置编号
 • 99,50
97
位置编号
 • 99,39
 • 99,57
98
位置编号
 • 4,79
99
位置编号
 • 81,89
 • 89,81

Cầu số được đề xuất theo cách thức